VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní společnosti Kedrus-A s.r.o, IČO: 24692425, se sídlem Chlumova 206/21, Žižkov, Praha 3, 130 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 166541 pro prodej zboží na internetové adrese 100stava.cz

1. Obecná ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky jsou obchodními podmínkami obchodní společnosti Kedrus-A s.r.o, a upravují v souladu s §1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník (dále jen „OZ“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetových obchodů prodávajícího (dále jen „obchodní podmínky“). Internetový obchod prodávajícího je prodávajícím provozován na internetové adrese 100stava.cz. (dále jen „webové rozhraní obchodu“ nebo „webová stránka“).

1.2. V případě, že mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena kupní smlouva, mají odchylná ujednání v kupní smlouvě přednost před zněním obchodních podmínek. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím.

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1. Objednávka kupujícího učiněná prostřednictvím internetových obchodů 100stava.cz. je závazným návrhem kupujícího na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

2.2. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

2.3. Pro objednání zboží kupující vyplní objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu, který obsahuje zejména informace o objednávaném zboží, o ceně zboží, způsobu úhrady kupní ceny, o nákladech spojených s dodáním zboží.

2.4. Kupující má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku odeslání zboží. Zrušení objednávky je kupující povinen prodávajícímu oznámit prostřednictvím emailu.

3. Platební podmínky

3.1. Ceny zboží a služeb (náklady spojené s dodáním zboží) uvedené na webové stránce jsou v CZK včetně DPH.

3.2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího (Česká spořitelna, 2343219329/0800);

b) bezhotovostně prostřednictvím platební brány.

4. Dodání zboží

4.1. Náklady na poštovné nese kupující dle způsobu, který zvolil při objednání zboží. Tyto náklady se řídí cenami uvedenými na 100stava.cz

4.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčící o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

4.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5. Odstoupení od smlouvy

5.1. Kupující má v souladu s § 1829 odst. 1 OZ od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno v této lhůtě prostřednictvím emailu nebo písemně na adresu prodávajícího a kupující může využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.

5.2. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím. Odstoupí-li kupující od smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží (např. přepravu) a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.3. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je od kupujícího přijal, pokud se s kupujícím výslovně nedomluví na jiném způsobu, kterým kupujícímu nevzniknou žádné další náklady. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícími dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.4. Kupující bere na vědomí, že pokud bude vrácené zboží poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, má prodávající nárok na úhradu škody vzniklé na zboží a je oprávněn tento nárok jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6. Práva z vadného plnění

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ust. § 1914 až § 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ.

6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady a že v době kdy kupující zboží převzal:

a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;

c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;

d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo jakosti;

e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3. Za okamžik uplatnění práva z vadného plnění se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího vadné zboží.

7. Ochrana osobních údajů

7.1. Prodávající se zavazuje, že s veškerými osobními údaji poskytnutými kupujícím je nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Osobní údaje slouží pouze pro účely prodávajícího a nejsou poskytována třetím stranám vyjma přepravců, kterým jsou předávány pouze data nezbytně nutná pro přepravu zboží kupujícímu.

7.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, doručovací adresa, adresa elektronické pošty, telefonní číslo.

7.3. Kupující má právo kdykoli požádat písemně prodávajícího o změnu či vymazání svých osobních údajů z databáze prodávajícího.